Terms of use

Niniejszy Regulamin eSklepu stanowi treść umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulującej m.in. zasady korzystania z Funkcjonalności eSklepu oraz zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów dostępnych za pośrednictwem eSklepu.

 1. Definicje opisujące podstawowe pojęcia używane w Regulaminie napisane są wielką literą:
  1. Użytkownik / Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z E-Sklepu. Wszystkie czynności dokonywane za pośrednictwem urządzenia Klienta lub jego Konta stanowią czynności dokonywane wyłącznie przez Klienta, będącego zawsze stroną Umowy Operatorem oraz Umowy sprzedaży.
  2. Operator / Sprzedawca – Andrzej Jankowski Genesis Consulting, ul. Chmielna 34/10, 00-020 Warszawa NIP: 118-121-83-40
  3. Zaufany partner – osoba lub podmiot, które przetwarzają lub potencjalnie mogą przetwarzać Dane osobowe jako administrator lub przetwarzający w rozumieniu obowiązujących przepisów, w tym np. podwykonawcy z zakresu IT, logistyki, operatorzy płatności oraz reklamodawcy.
  4. Strona – pojęcie zbiorcze odnoszące się do Operatora i wszystkich Użytkowników.
  5. eSklep – platforma dostępna w domenie captainandy.co niezależnie od formy udostępnienia (desktop, mobile, inne formy), polegającej na udostępnieniu przestrzeni wirtualnej umożliwiającej, w szczególności przeglądanie Informacji handlowych oraz zawieranie Umów sprzedaży. Platforma oraz dostępne w niej funkcjonalności (Funkcjonalności) udostępniane są na zasadzie „as is” co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Platformy oraz jej Funkcjonalności w postaci udostępnianej w danym momencie przez Operatora.
  6. Funkcjonalności – zbiór funkcji dostępnych w sklepie internetowym, które umożliwiają przeprowadzenie procesu zakupu produktów.
  7. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem captainandy.co
  8. Towar – towary opisane w Informacjach handlowych.
  9. Cena – oznacza cenę brutto Towaru, obowiązującą w dacie i godzinie złożenia oferty nabycia Towaru przez Użytkownika, z uwzględnieniem wszelkich ofert promocyjnych i rabatów; Cena nie obejmuje kosztów dostawy oraz innych ew. kosztów dodatkowych.
  10. Umowa z Operatorem – umowa o korzystanie z Funkcjonalności E-sklepu zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży danego Towaru zawierana za pośrednictwem Funkcjonalności E-sklepu pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem.
  12. Materiały – wszelkie dane, w tym oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne, bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w E-sklepie przez Operatora.
  13. Treści – wszelkie treści, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone lub ew. przesłane Operatorowi przez Użytkowników, w tym m.in. zamieszczane w ramach Konta.
  14. Zawartość – pojęcie zbiorcze odnoszące się zarówno do Treści, jak i Materiałów.
  15. Informacje handlowe – informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w danej chwili w E-sklepie. Informacje handlowe nie stanowią „oferty”, a jedynie
  16. „zaproszenie do składania ofert” Operatorowi przez Klienta w rozumieniu obowiązującego prawa.
  17. Dane – wszystkie informacje i dane Użytkownika przetwarzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z E-sklepu.
  18. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, przetwarzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z E-sklepu, w tym związku z wykonywaniem Umowy z Operatorem oraz Umów sprzedaży.
  19. Polityka Prywatności – zawsze aktualna informacja dla Użytkowników opisująca zasady przetwarzania Danych osobowych udostępniona w widocznym miejscu w E-sklepie w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści, za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
  20. Licencja – Licencja na korzystanie z Treści na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności ich utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych, w tym w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
  21. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  22. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186; 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944.000 zł. (opłaconym w całości).
 2. Zasady ogólne czyli podstawowe zasady związane z k0orzystaniem z eSklepu.
  1. Wymogi techniczne i wsparcie Do prawidłowego funkcjonowania eSklepu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę cookies oraz JavaScript. Operator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych np. Google Chrome, Mozilla Firefox, ponieważ korzystanie przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub innych niż najnowsze, które są dostępne, może spowodować, że E-sklep nie będzie funkcjonował prawidłowo. Dodatkowo, w przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie eSklepu. W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt na adres e-mail: contact@captainandy.co Wsparcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Operator stara się udzielić bez zbędnej zwłoki. Wsparcie nie obejmuje usług nieświadczonych przez Operatora.
  2. [Korzystanie z eSklepu] Korzystanie z E-sklepu możliwe jest wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz Funkcjonalnościami. Każde inne korzystanie może stanowić podstawę do czasowego zablokowania Konta lub wypowiedzenia przez Operatora Umowy z Operatorem.
 3. Umowy sprzedaży czyli zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów, które Klient nabywa za pośrednictwem E-sklepu.
  1. [Oferta] Klient zainteresowany zawarciem Umowy sprzedaży Towaru składa Sprzedawcy ofertę jego nabycia przy wykorzystaniu stosownego formularza dostępnego w E-sklepie. Oferty mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Przed złożeniem oferty Klient jest informowany o Cenie oraz wszystkich dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży. Po uzyskaniu ww. informacji Klient zaznacza pole opisane „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub podobnie, co powoduje, że Ofertę uważa się za złożoną Operatorowi.
  2. [Zawarcie Umowy sprzedaży] Niezwłocznie po złożeniu oferty Klient otrzyma za pośrednictwem komunikacji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia oferty co równoznaczne jest z przyjęciem oferty oraz zawarciem pomiędzy Klientem a Operatorem Umowy sprzedaży obejmującej Towary wyszczególnione w ofercie. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, zostaje ona skierowana do realizacji, a do Klienta wysyłany jest stosowny komunikat w tym zakresie.
  3. [Płatności] Klient wybiera sposób płatności w ramach składania oferty, spośród aktualnie dostępnych w ramach Funkcjonalności eSklepu.
  4. [Dostawa] Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary. W przypadku wyczerpania Towaru, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego zlecenia produkcji i dostawy w terminie dodatkowych czterech tygodni.
  5. [Operator płatności] Operator płatności wykonuje transakcje płatnicze związane z zapłatą kwoty Transakcji na zlecenie płatnicze Klienta w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Operator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania transakcji płatniczych na zlecenie płatnicze Klienta, związanych z zapłatą kwoty Transakcji. Zapłata może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Kupującemu przez Operatora. Aktualnie dostępne metody płatności widoczne są w ramach formularza Transakcji. W przypadku, gdy Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać transakcji płatniczej na zlecenie płatnicze Klienta, dokona on zwrotu kwoty płatności Klientowi, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora płatności
 4. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili  objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć m.in. na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę jako załącznik nr 1 treści niniejszego regulaminu. Oświadczenie może zostać złożone drogą elektroniczną na adres:  contact@captainandy.co. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy ul. Chmielna 34/10, 00-020 Warszawa, przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów: (a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (f) w której przedmiotem świadczenia są̨Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Reklamacje dotyczące eSklepu Użytkownik zawsze ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: contact@captainandy.co. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Użytkownik zostanie powiadomiony o jej wyniku za pośrednictwem e-mail lub wiadomości systemowej.
 6. [Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych] Reklamacje dotyczące wykonywania transakcji płatniczych przez Operatora płatności Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności. W przypadku skierowania przez Użytkownika bezpośrednio do Operatora reklamacji dotyczącej wykonywania transakcji płatniczych, Usługodawca przekaże w całości reklamację Użytkownika do Operatora płatności (wraz z Danymi przekazanymi w tym celu przez Użytkownika).
 7. [Wyłączenie odpowiedzialności / Nie dotyczy Konsumentów] Sprzedawca odpowiada na zasadzie należytej staranności. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z wyłącznej winy Użytkownika, osoby trzeciej lub siły wyższej, w szczególności (a) wynikłe z niemożności świadczenia usługi z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki e-mail lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi; (b) wynikłe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (c) wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem; (d) spowodowane przez informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika; (e) wynikłe wskutek działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych ze Sprzedawcą; (f) wynikłe z nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu; (g) wynikłe z blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika. 
 8. [Dostępność Regulaminu] Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w ramach przestrzeni E-sklepu, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 9. [Zmiany] Operator ma prawo wprowadzania zmian w E-sklepie. Ponadto Operator ma prawo zmiany Regulaminu, rozumianej jako zmiana postanowień mających wpływ na prawa lub obowiązki stron, gdy wymaga tego zmiana wprowadzona w E-sklepie lub w przypadku zmiany prawa, która ma wpływ na Regulamin lub stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Użytkownik, który nie zgadza się ze  zmianami, jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z Operatorem np. poprzez
  przeprowadzenie procedury usunięcia Konta.
 10. [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi jest prawo polskie. Strony poddają wspomniane spory jurysdykcji organów i sądów właściwych dla siedziby Operatora, z zastrzeżeniem wiążących zasad prawnych (konflikt prawa) oraz praw Konsumentów (w przypadku sporów z Konsumentami w zakresie jurysdykcji zastosowanie mają zasady ogólne).
 11. [ODR] Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. [Kompletność] W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Operatora oraz Użytkownika. Konsumenci nie są związani postanowieniami, które zostaną uznane za niedozwolone postanowienia umowne / klauzule abuzywne w ostatecznym / prawomocnym orzeczeniu wydanym przez właściwy organ.
 13. [Promocje] Operator może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. O ile warunki
  określonej promocji nie stanowią inaczej, promocje nie łączą się ze sobą.
 14. Wejście w życie: WERSJA AKTUALNA OD DNIA 18.11.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia [należy tu wpisać dokładną datę, czyli dzień, miesiąc i rok np. 18.11.2018]

Sprzedawca: [proszę wpisać pełną nazwę i adres siedziby Sprzedawcy]
Użytkownik: [proszę wpisać Imię̨ i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail]
Oświadczenie: Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia [data zawarcia], nr zamówienia

Podpis konsumenta(-ów)